Річний звіт про діяльність закладу освіти

 РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
 
Даний звіт оформлений відповідно до статті Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001р. № 2628-ІІІ (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. № 305 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005р. № 55, Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178.
Основна мета звітування: Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.
Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла -садок) № 43 «Барвінок» загального типу у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України та іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом та колективним договором.
Засновником дошкільного навчального закладу є Вільненська сільська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально- технічне забезпечення, харчування і медичне обслуговування. Дошкільний заклад несе відповідальність перед батькам, суспільством та державою за:
-  Реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
- Забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
- Дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально- технічної бази.
Взаємовідносини дошкільного закладу з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.
 Керівництво дошкільним закладом здійснюється згідно Статуту .
 Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2019-2020  навчальному році здійснювалась відповідно до законів України «Про дошкільну освіту», « Базового компоненту дошкільної освіти», Концепції національно - патріотичного виховання, та інших нормативно-правових  актів.
Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізовувався відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, а саме: «Українське довкілля », «Впевнений старт».
Пріоритетні змістові напрямки освітнього процесу у дошкільному навчальному закладі в 2019-2020 році визначалися з урахуванням потреб сьогодення.
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в цьому навчальному році педагогічний колектив спрямував свою роботу на вирішення таких завдань :

1. Формування духовності, національної свідомості вихованців шляхом співпраці педагогічної тріади ( педагоги, діти, батьки).

2. Розвиток екологічної свідомості та культури як складової гармонійного розвитку, формування цілісної картини світу та життєвої компетентності дошкільника.                                                                                                                                                                                                          3. Формування зв’язного українського мовлення, через різні види діяльності.

Всі групи укомплектовані за різновіковим принципом. В дошкільному закладі працює 2 різновікові групи:

1 група раннього віку - від 1.5 до 3,5 років
1 група для дітей дошкільного віку - від 3,5 до 6(7) років.
 Режим роботи дошкільного закладу: 10,5 годинний.
Дошкільний заклад забезпечений твердим та м’яким інвентарем. Усі групи мають гаряче водопостачання.
    Комплектація педагогічних працівників відповідає штатному розкладу:
 - Завідувач – освіта неповна вища                                                            
 - Вихователі освітній рівень :
      1 - повна вища освіта 
      1 - неповна вища освіта
 Належна увага в дошкільному навчальному закладі приділяється атестації педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників це - система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації , присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
   Основним принципом атестації є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.
   У цьому аспекті наш педагогічний колектив зосереджує увагу на розв’язанні таких проблем:
Курсова перепідготовка педагогічних працівників;
Модернізація змісту навчання та виховання ;
Упровадження інноваційних форм у структурі  освітнього процесу ;
Стимулювання педагогів до творчої активності;
Розвиток інноваційної ініціативи педагогів.
   Переважна більшість сучасних дошкільнят мають проблеми мовленнєвого розвитку. 
З метою забезпечення освітньої роботи та реалізації Базового компонента д/о педагогічною радою в 2015році було схвалено рішення щодо використання  в освітньому процесі чинної програми «Українське дошкілля»(видання 2017р.), за цією програмою педагогічний колектив продовжує працювати. Саме ця програма дає можливості для сільської місцевості формувати в дошкільників цілісну картину світу, прилучати  їх до  системи цінностей, культури, традицій українського народу. Проведення освітнього процесу проходе за річним планом роботи та планом на оздоровчий період. План охоплює всі напрямки роботи дитячого садка . Розділи плану пов`язані між собою і відповідають річним завданням. Заплановані заходи відповідають реальним можливостям педагогічного колективу, визначені терміни проведення заходів, в плані окреслені всі етапи роботи закладу. Планування у різновікових групах ведеться відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,«Впевнений старт».Реалізація річних завдань проходила через різні форми роботи з дітьми, педагогами, батьками. Вихователі планували свою роботу з урахуванням вимог програми та  корекційної  роботи щодо кожної дитини відповідно характеру її мовного порушення. Планування освітнього процесу вихователями здійснювалося за блочно-тематичною системою ( проектна діяльність) та лініями розвитку, так як на практиці ця модель планування виявилась найбільш ефективною та з урахуванням вимог програми та  корекційної  роботи щодо кожної дитини відповідно характеру її мовного порушення. Ведеться перспективне та календарне планування , де використовується широкий спектр засобів освітнього впливу. Для засвоєння програмних вимог  з дітьми проводилися різні типи занять: ігри-заняття, індивідуально-групові, групові, індивідуальні, при цьому враховувалися вікові та індивідуальні особливості дітей, проводилися віртуальні подорожі з залученням медіа - простору.
Вдало проходила робота з дітьми за освітніми проектами, яка висвітлювалася  в фейсбуці Управління освіти, сім'ї, молоді та спорту Волноваської РДА.
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-прогностичний характер і базувалася на аналізі корекційно - розвивального, освітнього процесів. Найбільш дієвими виявилися такі інтерактивні форми методичної роботи: проблемний стіл, круглий стіл , методичний міст, бліц-гра, дискусії, педагогічні ради, семінар практикум, взаємовідвідування та відкриті заняття. Протягом року залучали батьків до участі в творчих конкурсах, виставках, акціях:

-      Створи добро - жовтень                                                                                                                                      -    Збережемо ялинку  - грудень                                                                                                                              -  Годівничка для птахів - січень                                                                                                                             -   Домівка для птахів - березень                                                                                                                              -  Я – Землі своєї паросток зелений - травень                                                                                                          -  Осінні дари – вересень                                                                                                                                        -  Осіннє натхнення, віночок з осінніх листочків – жовтень                                                                                       - Новорічна майстерня - грудень                                                                                                                             - Зимова фантазія – січень                                                                                                                                    - Весняні первоцвіти – березень                                                                                                                               - Весна іде – красу несе - травень

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією. що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID -19) всі учасники  освітнього процесу, з березня 2020 року, здійснювали  дистанційне онлайн-спілкування з дітьми, батьками через соціальну мережу Viber. Освітній процес в період карантинних обмежень здійснювався відповідно до освітньої програми та плану роботи закладу на 2019-2020 н.р. Планування освітнього процесу здійснювалося за освітніми проектами: «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай",«Зелені свята», «Будьмо здорові»,«Ми діти твої, Україно!». У своїй роботі педагоги ЗДО керувалися методичними рекомендаціями МОН України щодо організації дистанційного навчання у закладі дошкільної освіти (Лист ОІППО від 08.04.2020 № 346/09.2), які представлено на офіційному сайті https://mon.gov.ua/ua), а також використовували інтернет-ресурси для дітей дошкільного віку,  їх батьків та українські пізнавальні сайти.                                                                                      Відповідно до статті 11Закону України «Про дошкільну освіту » від 11.07.2001р . №2628-3(із змінами) ЗДО , «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах», затвердженим наказом Міносвіти і науки України від 01.08.2012р. №12, Інструкції з організації життя ї здоров`я дітей у дошкільних закладах(наказ МОНУ №985 від 28.10.2008р.), «Типових правил пожежної безпеки» в дошкільному закладі ведеться робота з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, «Інструкції з організації харчування у ДНЗ» наказ МОНУ, МОЗУ №298/227, Санітарного регламенту  наказ МОЗУ від 24.03.2016р. №234  в я/с створені безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей. Тому одне з головних завдань педагогічного колективу - навчити дітей цінувати власне і чуже життя та здоров`я, впевнено почуватися у будь-яких ситуаціях і допомагати тим, хто цього потребує. Ця робота постійно проводиться з дітьми:

                            *тижні безпеки 1раз в квартал
                            *день безпеки кожної п`ятниці
                            *виноситься питання з безпеки життєдіяльності кожен день
                            *на заняттях з образотворчого мистецтва
                            *під час проведення екскурсії
Також проводиться робота з дітьми, батьками щодо профілактики дорожньо-
транспортного травматизму .
Організація харчування
На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог "Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах". Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в "Журналі контролю за харчуванням", в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам.
Вартість харчування становить 40% від вартості дня. Діти з багатодітних сімей  користуються пільгою 50% від вартості дня.
Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.
Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.
З метою впровадження науково – обґрунтованого  раціону харчування дітей в дошкільному закладі  розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей районної держпродспоживслужбою. З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню.
За цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності норм  калорійності харчування дітей не виявлено.
У закладі харчуються діти пільгових категорій:
-   багатодітні сім'ї  - 1 дитина
Медичне забезпечення
Медичне обслуговування дітей здійснюють сестра медична Ганжела О.В. Результати обстеження й оцінки стану здоров’я дітей обов’язково доводяться до  відома батьків.
Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу приділяв формуванню  здоров’язбережувальної   компетентності дітей.
Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо - профілактична робота  в умовах звичайного режиму життя дошкільників.
Велика увага приділялася загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою,  вживання чаїв з медом,  часнику, цибулі).Медичними працівниками для батьків розроблені рекомендації щодо нетрадиційних видів оздоровлення з дітьми протягом року та проведені індивідуальні консультації.
Керуючись санітарними правилами для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей за 2019 - 2020 навчальний рік. Протягом навчального року для зниження захворюваності серед дітей медичними працівниками та педагогами проводилася  комплексна робота,
 а саме:
 -   Роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками про профілактику захворювань.
 -   Дотримання вимог санітарії.
 -   Здійснення загартування вихованців.
 -   Організація фізичного виховання.
 -   Дотримання режиму.
 -   Взаємодія медичних працівників дошкільного закладу з дитячою амбулаторією..
Важливою складовою  успішної роботи комунального ЗДО - є співпраця з батьками.
Завдяки тісному зв’язку  батьків та колективу дошкільного закладу в інтересах дітей створені належні умови для перебування дітей в садочку.
Звітування про  роботу закладу та використання коштів проводиться на батьківських зборах у кожній віковій групі, а також на зборах колективу та громадськості.
Надана допомога використана на:
господарчі товари. для підтримки санітарного стану в закладі, функціонування харчоблоку, пральні. медичного кабінету;
Зміцнення матеріально – технічної бази ЗДО;
Створення належних умов та комфорту для перебування дітей в закладі.
За звітний період було придбано, за рахунок бюджетних коштів, матеріальних цінностей на суму: 54900.00 грн.
 На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем:  
-  заміна опалювальної системи
-  установка  пожежної сигналізації
-  утеплення стін будівлі закладу
-  заміна дитячих меблів (шафи для одягу, ліжка)                                                                           - ремонт кухні
Колектив ЗДО налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.
У закладі проводиться робота  по підвищенню педагогічної культури батьків. Користуються популярністю форми роботи:
 - консультативний центр «Поради спеціалістів»; 
 - батьківський клуб «Школа люблячих батьків»,
 - психолого-педагогічні тренінги;
 - батьківський всеобуч.
Висловлюю велику подяку батькам вихованців за підтримку, допомогу у вирішенні  різноманітних питань закладу та співпрацю.