Статут закладу освіти

 

1. ЗАГАЛЬНІ    ПОЛОЖЕННЯ

1.1.КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) №43 «БАРВІНОК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ С. ВІЛЬНОГО ВІЛЬНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – заклад дошкільної освіти) створено на підставі рішення сесії.

  Повна назва українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК)  №43 «БАРВІНОК» ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ С. ВІЛЬНОГО ВІЛЬНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».

  Скорочено: ЗДО №43 «БАРВІНОК» с.ВІЛЬНЕ.

1.2. Юридична адреса закладу дошкільної освіти 85762, Донецька область,  Волноваський район, село Вільне, вулиця Костюченка, будинок 26.

1.3. Засновник закладу дошкільної освіти – Вільненська сільська рада.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарче обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер.

1.5. За формою власності заклад дошкільної освіти є комунальним.

1.6. Майно закладу дошкільної освіти належить йому на правах оперативного управління.

1.7. Тип закладу дошкільної освіти – ясла-садок для дітей віком від одного до шести (семи) років, де забезпечується їх розвиток, виховання і навчання, відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

1.8. Статут закладу дошкільної освіти затверджується засновником та реєструється в порядку, установленому законодавством України. Заклад дошкільної освіти набуває прав юридичної особи з дня реєстрації Статуту.

1.9. Заклад дошкільної освіти в своїй діяльності керується Конституцією    України   (  254к/96-ВР  ),    Законами    України "Про освіту"  (  1060-12  ),  "Про  дошкільну освіту" ( 2628-14 ),Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  (далі -Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р.N 305(305-2003-п), іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.10. Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.11. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

- збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров`я дітей;                               - формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів;                          - забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.12. Заклад дошкільної освіти самостійно приймає рішення, здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.13. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність за свою діяльність перед суспільством і державою в межах діючого законодавства України, та цього статуту, в тому числі за:                                  

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.14. Взаємовідносини між закладом дошкільної освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними, згідно діючого законодавства.

1.15.За бажанням колективу працівників закладу дошкільної освіти можливо утворення профспілкового комітету.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснюється керівником протягом учбового року при наявності місць та на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, свідоцтва про народження, документів, що підтверджують право на звільнення плати за харчування, або зменшення її розмірів.

2.2. Дитячий садок має дві різновікові групи загального розвитку.

2.3. Група комплектується відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

2.4. Власник може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у закладі дошкільної освіти.

2.5. За дитиною зберігається місце у закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.6. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись:

1) на підставі висновку медичного закладу про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному закладі,                         

2) за бажанням батьків чи осіб, які їх замінюють,                                  

3) у разі несплати батьками, або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини  (протягом 2-х місяців поспіль).

2.7. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів до визначеної дати відрахування.

2.8 Забороняється безпідставне відрахування дитини з закладу дошкільної освіти.

2.9. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї  з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.

3. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п'ятиденним робочим тижнем протягом 10, 5 годин на добу.

Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні.                               

3.2.Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 7 00до 1730.                          3.3.Щоденний графік роботи групи закладу дошкільної освіти:з 7 00до 1730.

3.4. Режим роботи закладу дошкільної освіти встановлюється його засновником (власником) за погодженням з відповідними органами управління освітою та охорони здоров'я.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня - оздоровчий період, у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей згідно затвердженого плану роботи.

4.2.Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на період оздоровлення дітей.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником закладу дошкільної освіти. План роботи закладу на оздоровчий період додатково погоджується з територіальною держпродспоживслужбою.

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у закладі дошкільної освіти здійснюється на основі переліку програм розвитку дітей, які рекомендовані та затверджені МОН України в установленому порядку.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється підприємствами, установами, організаціями, які мають відповідний дозвіл на здійснення такої діяльності, і необхідні документи, що підтверджують якість продуктів харчування.

5.2. У закладі дошкільної освіти встановлено  3-х разове харчування на день.               

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на комунального власника, керівника закладу дошкільної освіти в межах їх компетенції, завідувача господарством, сестри медичної.

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється о на безоплатній основі – медперсоналом ЗДО.

6.2. Медичний персонал здійснює: проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу.

7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі дошкільної освіти є: діти дошкільного віку, керівник, педагогічні, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.                                                                                                                                                                                                                                                        7.2. У сфері дошкільної освіти діти мають право на:

• безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

• захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

• захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

• здоровий спосіб життя.

7.3. Батьки або особи, які їх замінюють мають право:

• обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування закладу;

• звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

• брати участь в покращенні організації освітнього  процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

• відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг згідно Положення.

• інші права встановлені діючим законодавством України.

7.4. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

• своєчасно  вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

• своєчасно (напередодні першого дня відсутності дитини або в день відсутності) повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

• слідкувати за станом здоров'я дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту (вищу, середньо-спеціальну) , забезпечує результативність та якість педагогічної роботи, фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

• на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми згідно програм розвитку дітей, які рекомендовані та затверджені МОН України в установленому порядку;

• брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

• на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

• проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

• вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

• на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

• об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких незаборонена законодавством;

• на захист професійної честі та власної гідності;

• інші права, відповідно до чинного законодавства України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

• виконувати Статут, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

• дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

• забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

• брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

• виконувати накази та розпорядження керівництва пов’язані з виконанням професійних обов’язків, в межах Правил внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу закладу дошкільної освіти завідувачем.

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством України.

7.11. Працівники закладу дошкільної освіти у відповідальності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять медичні огляди у Центральній районній лікарні, з періодичністю, що визначається органами районної санітарної епідеміологічної служби.

7.12. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують або виконують неналежним чином власні посадові обов’язки, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

Повноваження (права і обов'язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

8.2.  Керівник закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими документами.

Керівник закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю ЗДО;

- діє від імені ЗДО, представляє його в усіх державних і інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установчому порядку майном закладу дошкільної освіти; і відповідає за збереження його матеріально - технічної бази;

- приймає на роботу та звільнює з роботи працівників закладу дошкільної освіти;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно – гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідницько – експериментальну роботу педагогів;

- організує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;

- щороку звітує про навчально – виховну, методичну, економічну і господарську діяльністьзакладу на загальних зборах колективу та батьків, або осіб які ії замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі - педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник, педагогічні працівники, медичний працівник, можуть входити голови батьківських комітетів.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи що їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач закладу дошкільної освіти.

Педагогічна рада ЗДО:

- розглядає питання освітнього процесу та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно  відповідно до потреб ЗДО.

Кількість засідань педагогічної ради складає не менше 3 –х на рік, та визначається в річному плані.

8.4. Органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх замінюють, де:

- заслуховують звіт керівника з питань статутної діяльності ЗДО, звіт голови ради закладу, дають їй оцінку шляхом таємного голосування;

- обирають раду ЗДО, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- розглядають питання освітнього, методичної та фінансово – господарської діяльності ЗДО;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ЗДО.

Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

8.5. У період між загальними зборами діє рада ЗДО. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

До складу ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб що їх замінюють.

Рада організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У закладі дошкільної освіти може створюватись і діяти піклувальна рада–орган самоврядування, який формується з представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної  роботи ЗДО.

Піклувальна рада (у складі 7-15 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради ЗДО. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань – не менше ніж чотири рази на рік. Основними завданнями піклувальної ради є:

  • співпраця з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;
  • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, оздоровчої  бази дошкільного закладу;
  • сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;
  • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
  • сприяння організації та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я  учасників освітнього процесу;
  • організація дозвілля і оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;
  • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти;
  • сприяння соціально-правовому захисту учасників освітнього процесу.

9. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає будівлі, споруди, земельну ділянку, комунікації, інвентар, обладнання, вартість яких відображено у балансі централізованої бухгалтерії Вільненської сільської ради.                                    9.2. Майно не підлягає приватизації, є комунальною власністю Вільненської сільської ради та закріплюється за ЗДО на праві оперативного управління.

9.3. Вартість основних фондів та інших матеріальних цінностей відображається в балансі центральної бухгалтерії Вільненської сільської ради.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти є кошти:

 засновника (власника);                                                          

відповідних бюджетів у розмірі, передбаченими нормативами фінансування;

батьків або осіб, які їх замінюють;

добровільні пожертвування і цільові внески юридичних осіб всіх форм власності та фізичних осіб.

10.2. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником (власником)  має право: придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно; отримувати  матеріальну допомогу від підприємств, установ, організацій всіх форм власності та фізичних осіб.Здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність про діяльність закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковуються заклади дошкільної освіти.

За рішенням засновника закладу розрахунки і бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією Вільненської сільської ради.

10.5. Оплата праці працівників здійснюється на основі табелю про облік робочого часу та наказів керівника освітнього закладу. Табель ведеться за дійсно відпрацьований час згідно штатного розпису і тарифікаційних списків. Зміни в оплаті посадових ставок проводяться згідно чинного законодавства.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1.  Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності. Основною формою контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
11.2. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.
11.3. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Законом України «Про освіту», « Про дошкільну освіту» та іншими законами України.
11.4. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальні органи проводять інституційний аудит закладів освіти відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

12. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ

12.1.Реорганізація або ліквідація закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до законодавства України

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до цього Статуту в разі потреби вносяться засновником дошкільного закладу шляхом викладення його в новій редакції та реєструються в установленому порядку. 
 
 
 
 
 
Голова сільської ради                          О.М.Польченко